Impacto - шаблон joomla Joomla

ISO/IEC 17025:2017 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” на английски език General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”

 

Цитираме БИС, който в електронния бюлетин брой 8 от декември 2017 г. информира:

Публикувано е новото издание на ISO/IEC 17025

Най-популярният стандарт за компетентност на лабораториите за калибриране и изпитване беше актуализиран, за да се вземат предвид последните изменения в работната среда и методите на работа на лабораториите.  ISO/IEC 17025:2017 Общи изисквания за компетентността на лабораториите за калибриране и изпитване е утвърден като международен документ за лабораториите, извършващи такава дейност по целия свят. Наличието на валидни и надеждни резултати е в основата на работата на лабораториите. ISO/IEC 17025:2017 дава възможност на лабораториите да внедрят надеждна система за качество и да демонстрират техническата си компетентност.

Стандартът помага за улесняване на сътрудничеството между лабораториите и другите органи, като гарантира по-доброто приемане на резултатите от различните страни. Сертификатите и протоколите от изпитванията могат да бъдат признати и в други страни, без да е необходимо допълнително изпитване, като по този начин се улеснява международната търговия.

За да бъдат отразени най-новите пазарни и технологични постижения, новото издание на стандарта обхваща дейностите и новите методи на работа на съвременните лаборатории. То отчита

техническите разработки, терминологията и прогреса в информационните технологии, а също отразява и най-новото издание на ISO 9001 за управление на качеството.

Ръководителите на работната група CASCO/WG 44, която отговаря за преразглеждането на стандарта, обясняват значението на новото издание на ISO/IEC 17025 за лабораториите:

Лабораториите, които вече са акредитирани по ISO/IEC 17025:2005, имат преходен период от три години от датата на публикуване на новия стандарт, за да приведат процесите си в съответствие с изискванията на новото издание. ISO/IEC 17025:2017 е разработен съвместно от ISO и Международната електротехническа комисия (IEC) под ръководството на Комитета на ISO за оценка на съответствието (CASCO). Какви са основните промени в изданието от 2017 г.?

 • Областта на приложение е преработена така, че да включва изпитване, калибриране и вземане на проби за последващо изпитване и калибриране.
 • Процесният подход сега съответства на новите стандарти като ISO 9001 (Системи за управление на качеството), ISO 15189 (Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност) и ISO/IEC 170211 (Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление).
 • Сега стандартът има по-голяма насоченост към информационните технологии и взема предвид използването на компютърните системи, електронни записи, електронни резултати и доклади.

- Новият раздел на стандарта въвежда подхода за мислене, основано на риска.

Благодарение на членството на БУЛЛАБ в ЕВРОЛАБ чрез ТК ОК – Технически комитет за осигуряване на качеството при изпитване и калибриране (TC QA - Technical Committee for Quality Assurance in Testing and Calibration) в процеса на приемане на новата редакция на стандарта давахме експертни становища. На основание на новата редакция ЕВРОЛАБ продължава работата и тук прилагаме разработвани помощни наръчници, които улесняват прехода към новата редакция на стандарта на лабораториите. Те ще бъдат обсъждани и при предстоящото общо събрание на ЕВРОЛАБ, което ще се проведе в периода 18-20 април 2018, във Варна с домакин БУЛЛАБ:

 • Handbook explaining with detail the news of the standard and referencing another documents for further readings (mainly cookbooks) (Attached)
 • CookBook on Risk Based approach (Attached)
 • CookBook on Decision Rules
 • Traceability in measurement
 • Handling of information
 • Planning quality assurance
 • Tool for laboratories to draft their own Transition Plan (Attached)

Съществуващи документи, които са преработени:

 • CookBook Nº1 “Validation of test and calibration methods” (Attached)
 • CookBook Nº2 “Criteria for the selection of a proficiency testing scheme”
 • CookBook Nº3 “Handling of unstable/deviating samples” (Attached)
 • CookBook 4.2 “use of inter laboratory comparison data by laboratories”
 • CookBook Nº7: Management Review
 • CookBook Nº8 “Determination of conformance with specifications or limit values with particular reference to measurement uncertainties”
 • CookBook N9 (Attached)
 • CookBook N10 (Attached)
 • Nº11 “Induction of new staff members” 
 • CookBookNº12 “Use of Excel”
 • Nº13 Electronic Records” (Attached)
 • CookBook N14 (Attached)
 • CookBook N16 “Corrective and preventive action”